Keresés
 
 
Megtekintve: 22396 alkalommal
Örömhír - A. év

   

Sebestyén Péter:

KINCS MÉLYRE ÁSVA
Biblikus gondolatok – A év

Megtekint, letölt (pdf formátum)

 

Virrasztva várakozni
Advent 1. vasárnapja
Izajás próféta látomása elénk vetíti a messiási időket, amikor Isten megmutatja irgalmas szeretetét
népe iránt. Jézus Krisztusban minden ember meghívást kapott „az Úr hegyére”, Sion templomába, ahol a
megtestesült Ige békét és igazságot hirdet minden népnek. Jákob háza az egyház.
tovább »
 
Irgalmasság és bűnbánat
Advent 2. vasárnapja
Advent második vasárnapján Izajás próféta és Keresztelő Szent János kalauzol.
tovább »
 
Öröm és szenvedés
Advent 3. vasárnapja
Az advent örömteli várakozás. A nagyböjttől is ez különbözteti meg. A rózsaszín vasárnap harmadik
gyertyájának fényénél nemcsak óvatos örömre szólít fel, hanem a próféta szavával már bátran láttatni meri
a közelgő messiási idő megvalósulását.
tovább »
 
Emmánuel
Advent 4. vasárnapja
Karnyújtásnyira már a karácsony ünnepe. Adventi koszorúnk negyedik gyertyája már bevilágítja a néhány napig még nyúló éjszakák fényét.
tovább »
 
Családi szentély
Szent család vasárnapja
A család nem keresztény találmány. Egyidős az emberiséggel. A legkisebb emberi közösség, de az ember életének legáltalánosabban elfogadott színtere. Karácsonyt is a család ünnepeként szoktuk emlegetni. Isten beleszületett az emberi családba, hogy azt szentté, szentséggé tegye.
tovább »
 
Az Ige testté lett
Karácsony utáni 2. vasárnap
1. Én a Fölséges szájából születtem… sátradat Jákobban üsd fel
(Sir 24,1–12)
Jézus, Sirák fia a személyes bölcsességről ír, aki maga az Isten. A bölcsesség azonosítja magát a magasságbelivel, de mégis különbözik tőle. Az egyházatyák, a Biblia szakemberei általában Jézus Krisztust vagy a Szentlelket olvassák ki ebből a vallomásból.
tovább »
 
Urunk megkeresztelkedése
Vízkereszt utáni vasárnap
1. Nézzétek a szolgám… a megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.(Iz 42,1–7)
Az Úr szenvedő szolgájáról szóló izajási jövendölés az eljövendő Messiás magatartását villantja fel sokatmondó képein keresztül.
tovább »
 
Isten báránya
Évközi 2. vasárnap
1. Kevés az, hogy szolgám légy… a nemzetek világosságává tettelek. (Iz 49,3–6)
Az adventi Messiás-jövendölések csengnek vissza Izajás próféciájában. Az Úr szenvedő szolgájáról szóló szentírási részek sok fejtörést okoztak a Biblia kutatóinak, mind a mai napig nem sikerült egységes álláspontot kialakítaniuk e tekintetben.
tovább »
 
A krisztuspárti emberhalász
Évközi 3. vasárnap
1. A nép, mely sötétségben jár, nagy fényességet lát… Úgy örülnek majd…, ahogy aratáskor szoktak örülni. (Iz 8,23b–9,3)
Ez a jövendölés már szerepelt ugyan a karácsonyi éjféli mise olvasmányai között, de a mai összefüggésben más értelemmel is gazdagodik.
tovább »
 
Szegény gazdagok, boldog szegények
Évközi 4. vasárnap
1. Keressétek az Urat… csak egy szerény, kis népet hagyok meg belőled, Izrael maradékát, amely az Úr nevében reménykedik. (Szof 2,3.3,12–13)
Szofoniás próféta a Kr. előtti 7. század közepén élt és működött Jeruzsálemben.
tovább »
 
Ti vagytok…
Évközi 5. vasárnap
1. Íme – ez a böjt, amely tetszik nekem – törd meg az éhezőnek kenyeredet… akkor majd sebed gyorsan beheged. (Iz 58,7–10)
A harmadik Izajásnak becézett próféta fogság utáni szavai nemcsak vigasztalnak, hanem a böjt igazi értelmére is rávilágítanak.
tovább »
 
A balgák bölcsessége
Évközi 6. vasárnap
1. Ha meg akarod tartani a parancsokat, azok megtartanak téged… élet és halál, jó és rossz van az ember előtt. (Sirák 15,15–20)
A bölcsességi irodalom egyik gyöngyszeme Jézus, Sirák fia könyve, amely kb. Kr. előtt 180-ban keletkezett.
tovább »
 
Ellenség vagy ellenfél?
Évközi 7. vasárnap
1. Szentek legyetek, mert én, az Úr, szent vagyok!… szeresd felebarátodat, mint magadat – én vagyok az Úr! ( Lev 19,1;2,17–18)
A felebarát szeretete az ószövetségben is megvolt. Isten a saját tekintélyére hivatkozva kéri, parancsolja, hiszen ha ő szereti népét, annak minden gyermekét, azoknak is testvérként kell egymáshoz viszonyulniuk.
tovább »
 
Aki gondunkat viseli
Évközi 8. vasárnap
1. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony?… S még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. (Iz 49,14–14)
A biblikus szakemberek véleménye, hogy Izajás könyvét tulajdonképpen hárman írták. A 66 fejezetből álló prófétai könyv túlnyomó többségének (a 40. fejezetig) szerzője egyöntetűen a Kr. előtti 7. században élt és tevékenykedett próféta, Izajás.
tovább »
 
Sziklára épült
Évközi 9. vasárnap
1. Áldást és átkot ajánlok ma fel nektek. (MTörv 11,18.26–28)
Mózes öt könyvének, a Tórának egyik legfontosabb könyve a Második törvénykönyv, latinosan Deuteronomium.
tovább »
 
Megkísértve
Nagyböjt 1. vasárnapja
1. Erre felnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek…
(Ter 2,7–9; 3,1–7)
Mózes első könyvének elején kétféle teremtéstörténetet is találunk. Feltűnő a kettő közötti stílusbeli különbség. Az első a papi kódex.
tovább »
 
Meghívás és színeváltozás
Nagyböjt 2. vasárnapja
1. Vonulj ki földedről… Nagy néppé teszlek… Általad áldást nyer a föld minden nemzetsége. (Ter 12,1–4a)
A Biblia nem írja, milyen formában kapta Ábrahám a kinyilatkoztatást. De a névváltozás, Ábrám-Ábrahám is jelzi, hogy hite, engedelmessége révén egész élete, sőt a családjáé is átalakult.
tovább »
 
Éltető víz
Nagyböjt 3. vasárnapja
1. A nép azonban szomjas volt, és zúgolódott Mózes ellen… A helyet Masszának és Meribának nevezte el. (Kiv 17,3–7)
A Sinai-hegység völgyében, Refidimnél, vagy ahogyan a Szentírás írja, Szin pusztájában tikkasztó a hőség.
tovább »
 
Fény és vakság
Nagyböjt 4. vasárnapja
1. Ne a külsejét és a magas termetét nézd… Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. (1Sám 16,1b.6–7.10–13a)
Minden hivatás titok. A Dávidé is. Júda törzsei sem vették eleinte komolyan Isten értékrendjének különösségét, később aztán csak felkenték „újra” Dávidot.
tovább »
 
A halálból az életre
Nagyböjt 5. vasárnapja
1. Nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket… Belétek oltom lelkemet és életre keltek. (Ez 37,12–14)
Ezekiel próféta látomása nem valami horrorfilm nyitánya, ahogyan gyerekésszel elképzeltük.
tovább »
 
A pálmák városa a passió színtere
Virágvasárnap
1. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. (Iz 50,4–7)
Az Úr szenvedő szolgáját Krisztussal azonosítjuk. Benne valóra válik a próféta látnoki szava.
tovább »
 
Látta és hitt
Húsvétvasárnap
1. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett… nekünk, akik ettünk és ittunk vele halálából való feltámadása után. (ApCsel 10,34a.37–43)
Péter apostol az, aki az első pogányt, Kornéliuszt felveszi az egyházba.
tovább »
 
Boldog, aki hisz
Húsvét 2. vasárnapja
1. Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,42–47)
Húsvét második vasárnapjának első olvasmánya az első keresztények hitéletét, a pünkösd utáni jeruzsálemi egyház jellemzőit festi le.
tovább »
 
Felismerni és lángolni
Húsvét 3. vasárnapja
1. Isten ezt a Jézust támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk. (ApCsel 2,14.22–33)
Az első olvasmányban Péter apostol pünkösdi beszédéből kapunk ízelítőt. Szinte alig lehet ráismerni erre a Péterre.
tovább »
 
Pásztor és akolkapu
Húsvét 4. vasárnapja
1.Mit tegyünk, hát emberek, testvérek? Térjetek meg – felelte Péter… és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. (ApCsel 2,14a.36-41)
Péter apostol tüzes pünkösdi beszéde nem maradt hatástalan. Aznap mintegy háromezren keresztelkedtek meg, és elindult az egyház élete.
tovább »
 
Jézus – út az Atyához
Húsvét 5. vasárnapja
1. Nem volna rendjén, ha elhanyagolnánk Isten szavát…
(ApCsel 6,1–7)
Már az egyház indulásakor, az apostolok idejében is nagy gond és kihívás volt, hogy az evangelizáció súlypontja nehogy a szociális kérdésekre tevődjék.
tovább »
 
Vigasztaló Lélek
Húsvét 6. vasárnapja
1. Imádkoztak értük… Rájuk tették hát kezüket, s erre megkapták a Szentlelket. (ApCsel 8,5–8.14–17)
Az Apostolok Cselekedeteinek 8. fejezete Fülöp diakónus működését mondja el.
tovább »
 
Jézus főpapi imája
Húsvét 7. vasárnapja
1. Fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni.
(ApCsel 1,12–14)
Jézus negyven napon át megjelent tanítványainak, együtt evett velük, tanította őket, hogy meggyőzze a feltámadás valóságáról.
tovább »
 
A Lélek ugyanaz…
Pünkösdvasárnap
1. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni. (ApCsel 2,1–11)
Pünkösd ünnepének görög megnevezése (Pentekosté, jelentése:50) a zsidó húsvét utáni ötvenedik napra utal.
tovább »
 
Ajándékozó szeretet
Szentháromság vasárnapja
1. Mózes segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult… Mózes sietve földig hajolt, leborult. (Kiv 34,4b–6.8–9)
A gyarló ember és a végtelen fölségű Isten közti különbség áthidalhatatlan.
tovább »
 
Jézus követése
Évközi 13. vasárnap
1. Elizeus egy nap elindult és átment Sunembe. Ott lakott egy előkelő asszony, aki meghívta asztalához. (2Kir 4,8–11.14–16a)
Elizeusnak, Illés próféta tanítványának és méltó utódjának legendás története igen hasonlít az Assisi Szent Ferencről szóló színes beszámolók gyűjteményéhez, a Fiorettihez.
tovább »
 
Messiás szamárháton
Évközi 14. vasárnap
1. Ujjongj Sion leánya… nézd, közeleg királyod. (Zak 9,9–10)
A Másod-Zakariásnak is nevezett bibliai könyvet közvetlenül Makedón Nagy Sándor megszállása után (Kr. e. 332) írták, és benne már összefonódnak a Messiás-várás különféle irányzatai.
tovább »
 
Az Úr szava: magtól a termésig
Évközi 15. vasárnap
1. Éppúgy lesz szavaimmal is…(Iz 55,10–11)
Izajás próféta mély értelmű szimbóluma mindenki számára érthető és kézzel fogható.
tovább »
 
Konkoly a vetésben
Évközi. 16. vasárnap
1. Mivel igazságos vagy, mindent igazságosan intézel…
(Bölcs 12,13.16–19)
A Bölcsesség könyvét hithű zsidó írta és a görög kultúrát is észlelni sorain.
tovább »
 
Kincs, mélyre ásva
Évközi 17. vasárnap
1. Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. (1Kir 3,5.7–12)
Gibeon Jeruzsálemtől északnyugatra, mintegy 10 kilométerre feküdt, a 900 m magas hegyen.
tovább »
 
Éhség és szomjúság
Évközi 18. vasárnap
1. Ti szomjazók, gyertek a vizekhez, mind…!(Iz 55,1–3)
A Másod-Izajásnak nevezett próféta közvetlenül a babiloni fogság előtt vigasztalja és bátorítja népét.
tovább »
 
Enyhe szellő a vihar után
Évközi 19. vasárnap
1. Az Úr elvonult arra…A tüzet enyhe szellő kísérte. (1Kir 19,9a.11–13)
Illés próféta a pusztába menekül Jezabel királynő haragja elől. Van félnivalója, mert túlbuzgóságból megölette a pogány Baál isten papjait, holott ezt nem kérte az Úr.
tovább »
 
A pogányságtól a bizalomig
Évközi 20. vasárnap
1. Az idegenek fiait,… mind elvezetem szent hegyemre…(Iz 56,1.6–7)
A biblikus hagyomány Izajás könyvének 56. fejezetétől kezdődően az ún. Harmadik Izajásnak nevezett ismeretlen prófétát jelöli meg szerzőként.
tovább »
 
Ki nekem Krisztus?
Évközi 21. vasárnap
1. Elmozdítalak hivatalodból… szolgámat, Eljakimot köntösödbe öltöztetem… az ő vállára teszem Dávid házának kulcsát. (Iz 22,19–23)
A déli királyságban működő próféta a Kr. előtti 8. század végén, az ország történetének egyik legnehezebb korszakában jövendöl.
tovább »
 
Szenvedve szeretni
Évközi 22. vasárnap
1. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj! (Jer 20,7–9)
A zaklatott lelkű Jeremiás szinte az egyetlen, aki személyes vallomást tesz, mit jelent számára a prófétai küldetés.
tovább »
 
Feddés és szeretet
Évközi 23. vasárnap
1. Ha… meginted az istentelent…, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet.(Ez 33,7–9)
Ezekiel, a babiloni fogság idején működő pap-próféta, miközben népe sorsában osztozik, felelősségtudatot is ébreszt bennük, és emlékezteti őket Isten törvényeire.
tovább »
 
Légy irgalmas, hetvenhétszer
Évközi 24. vasárnap
1. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked. (Sir 27,30–28,7)
Sirák fia, a jeruzsálemi bölcs (Kr. e. 180 körül) már sejti, hogy a bosszúállás „szabálya” ellenkezik Isten főparancsával.
tovább »
 
Egész nap ennyiért?
Évközi 25. vasárnap
1. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti utaitok…(Iz 55,6–9)
Ezekkel a szavakkal bátorítja és vigasztalja a babiloni fogság száműzöttjeit a próféta. Az ember képtelen felfogni Isten titkát, bölcsességét, útjait.
tovább »
 
Fiam, menj ki a szőlőmbe!
Évközi 26. vasárnap
1. Amikor a bűnös elfordul a bűntől… megmenti életét.
(Ez 18,25–28)
A próféta azzal vigasztalja népét, hogy Isten előtt senki nincs elveszve.
tovább »
 
Szolgák vagy béresek?
Évközi 27. vasárnap
1. A barátomnak volt egy szőlőskertje… (Iz 5,1–7)
A próféta ebben a nagyszerű költeményben Isten gyengéd szeretetéről beszél.
tovább »
 
A király lagzija
Évközi 28. vasárnap
1. A Seregek Ura minden nemzetnek bőséges lakomát rendez
(Iz 25,6–10a)
A lakoma már a prófétai nyelvezetben is Isten és az ember szeretetteljes kapcsolatát jelenti.
tovább »
 
A császár adója
Évközi 29. vasárnap
1. Így szól az Úr felkentjéről, Círuszról…(Iz 45, 1,4–6)
Izajás próféta a Babilonból való közvetlen hazatéréskor (Kr. e. 538) működött, és Isten embere lévén a profán történelem eseményei mögött is meglátja Isten megengedő akaratát.
tovább »
 
Szeretni fáj, de muszáj?
Évközi 30. vasárnap
1. Az özvegyet vagy árvát ne nyomorgassátok… (Kiv 22,20–26)
A „Szövetség Törvénykönyvének” is nevezett Kivonulás könyve, a Tóra második könyve a Kr. e. 9. században keletkezett.
tovább »
 
Jézus reklámja
Évközi 31. vasárnap
1. Ha nem… dicsőítitek meg nevemet… átokká változtatom áldásaitokat…(Mal 1,14b–2,2b.8–10)
Malakiás, az utolsó „kispróféta” kora papságának botrányos életmódját látva megújulásra szólít fel.
tovább »
 
Az okosak és az okoskodók
Évközi 32. vasárnap
1. A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és könnyen megtalálják, akik keresik. (Bölcs 6,12–16)
Az ószövetség legfiatalabb könyve görög nyelven íródott. Szerzője elsősorban a diaszpórában élő zsidókhoz szól.
tovább »
 
A kevésben is hű sáfár
Évközi 33. vasárnap
1. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az okos asszonynak kijár a dicséret. (Péld 31,10–13.19–20.30–31)
A Példabeszédek könyve salamoni mondások gyűjteménye. Keltezését biblikusok a Kr. e. 5. századra teszik.
tovább »
 
Az Atya áldottait ítélő király
Évközi 34. vasárnap
1. Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról…(Ez 34,11–12.15–16)
A babiloni fogság idején működő próféta szívesen használja Istenre a pásztor képét.
tovább »
 
 

btz webdesign