Keresés
 
 
Megtekintve: 4633 alkalommal
Szent Imre Plébánia, Marosvásárhely II - Lelkipásztori programok
 

Szent Imre plébánia

2006 augusztusától az érsekség vette át a Szent Imre plébánia lelkipásztori ellátását a ferencesektől.

Örökös szentségimádási napunk: december 29.

A plébánia védőszentje Szent Imre.

Búcsúja november 5-e, d.u.6-kor.

A búcsúünnepet szeretetvendégség követi, amelyre minden résztvevőt meghívunk.
A hitoktatás a város különböző iskoláiban szervezett módon történik, civil hitoktatók bevonásával.
Szombatonként plébániai hittanórákat tartunk, amelyen többnyire

az elsőáldozók vesznek részt, de azok is szívesen jönnek, akik családi indíttatásból már kapcsolatba kerültek az egyházközséggel.
A város plébániáin négyévente egész éves bérmálási felkészítőket is tartunk. A szentségi előkészületeknek (jegyesoktatás, keresztelői felkészítők) a plébánia épülete, a gyermekek hittanóráinak a kántori lakásból átalakított hittanterem ad otthont.
Évente visszatérő közösségerősítő ünnepségnek számít az idősek farsangi napja, humoros jelenetekkel és kosaras báli jelleggel. Ugyancsak közösségápolást jelent az adventi hajnali szentmisék utáni zsíros kenyér-agapé, vagy a szilveszter éjjeli, hálaadás utáni pezsgő-koccintás.
Több mint három éve nyolc házaspárból álló családos csoportunk alakult, akik havonta rendszeresen találkoznak, imádkoznak, beszélgetnek a hit, a házasság különféle szempontjairól, tapasztalataikat megosztva, egymást erősítve. Családjaikat is bevonva, évente többször közös kirándulásokat szervezünk.
Az egyháztanács tagjai házastársukkal együtt úgyszintén rendszeresen felkeresik Erdély különböző látványosságait, érdekes vidékeit, megismerkedve más egyházközségek életével.
Csíksomlyói búcsús zarándoklatunk immár hagyományossá vált. Marosvásárhely jellegzetes katolikus „megmozdulásain”, az úrnapi főtéri körmeneten, a nagyszombati feltámadási körmeneten- gyalogosan, keresztaljával veszünk részt minden alkalommal.
Az immár több mint 5 éve városunkban is meghonosodott januári ökumenikus héten a Szent Imre templom rendszeresen szerepet vállal.
Ferences örökségnek számít Assisi Szent Ferenc október 4-i halálának külön megünneplése, az ún. tranzitus (átmenetel), és a Szent Antal-nagykilenced évenkénti megtartása. Ugyanakkor minden kedden Szent Antal - szentmisét tartunk a Szent Antal-perselybe adakozók szándékára.

A 2009-es egyházmegyei jubileumi esztendőben rádiós sorozatot indítottunk a székelység ill. az egyházmegye történetéről, és a főtéri ferences templom tornyán négynyelvű emléktáblát helyezett el egyházközségünk, tisztelegve elődeink hite és a ferencesek előtt.

Templomunk felújított Szeidl-orgonája minden évben rangos koncertek méltó hangszere. Búcsúk, bérmálások és egyéb kulturális, vagy akár nemzeti ünnepek alkalmából szívesen énekelnek nálunk más egyházközségek kórusai, de örömmel látunk vendégül világi énekkarokat is.

Egyházközségünk életének külön színfoltja a Máltai-szeretetszolgálat, melynek vezetője is plébániánk egyháztanácsát erősíti. Tagjai minden évben gyalogosan teszik meg a csíksomlyói zarándok utat. Ebbe a szeretetszolgálatba közösségünk is aktívan részt vesz. Keddenként Szent Antal-kenyerét, - kalácsát osztogatják a Szent Antal-kilencedre érkezőknek. Úgyszintén az adventi koszorúkötésben, a szegények megsegítésében, a betegek ápolásában, a betegek világnapjának megszervezésében városszerte elévülhetetlen érdemeket szereztek. Lelkes hozzáállásuk, szolgálatuk immár nélkülözhetetlenné vált a plébániai élet felpezsdítésében.

A Rózsafüzér-társulat megújult létszámmal és tagsággal biztosítja az imahátteret plébániánk Isten szándéka szerinti munkájához. Tanúságtevő életük és imáik által még inkább összeforr a közösség. Ők vezetik a vasárnapi szentmisék előtti rózsafüzér imádságot, sokszor a keresztúti ájtatosságokat, az elsőcsütörtöki, az elsőszombati, valamint a harmadik vasárnapi városszintű szentségimádást, de a májusi és az októberi Mária-ájtatosságokba is „besegítenek”.

A ferencesek által nevelt fiatalok „kirepültek”, az őket követő nemzedék ifjúsága most növekszik.

Ami az egyházközség anyagi képességeit illeti, annyi elmondható, hogy önfenntartó. Az elmúlt években sikerült felújítani a templom és plébánia kerítését, az orgonát, a templom és melléképületek villamosítását és közművesítését. A keresztúti képeket Rómából származó színes festményekre cseréltük, új diavetítő segíti a liturgikus éneklést.

Fontos Tudnivalók

1. Házszentelések programja a Szent Imre Plébánián

2017 dec.27. – 2018 jan. 8.

 

December 27. Szerda: – Milcovului, Szabadság u. (tömbházak és magánházak), Oneşti tér, Govora u.

December 28. Csütörtök: – Bălcescu(tömbházak és házak), páros-páratlan oldal, Ialomiţei, Gólya, J.C. Curie

December 29. Péntek: – Hadsereg tér, Vihar, I. Maniu, Bodor Péter, Levél, Pacsirta, Pasteur, Haşdeu

2018 Január 2. Kedd: – Akác, Szitások, Bethlen Gábor, Hegyi Lajos, Hattyú, Mioriţei

Január 3. Szerda: – Szamos, Olt, Delavrancea, Tatros, Caragiale, Honvéd

Január 4. Csütörtök: – Madács, Levendula, Azúr, Săvineşti. u, Savinesti tömbházak

Január 5. Péntek: – Szebes, Harcsa, Fűzfák, Tavasz, Kenyér, Mező, Zsil, Rovinari u., Szeret, Takácsok

Január 6. Szombat: VÍZKERESZT-szentmise este 6-kor: – Romulus Guga, Rovinari-tömbházak

Január 8. Hétfő: – Băneasa, Cernei, Cukorgyár, Lerakatok, Jilavei

Pótházszentelés az év bármely napján, személyes kérésre, a plébánossal egyeztetett időben!

 

2. A 2018-as Egyetemes Imahét Marosvásárhelyi Programja

Egyetemes imahét időpontja: 2018. január 21-28.

Alapige: 2Móz/Kiv 15, 6.

Jan. 21, vasárnap: Gecse utcai Kistemplom – Igét hirdet: Szénégető István róm. kat. lelkipásztor

Jan. 22, hétfő: Szent Imre templom, Szabadság utca – Kecskés Csaba unit.

Jan. 23, kedd: Kövesdombi unitárius templom – Csáki-Bukovinszky Tünde ref.

Jan. 24, szerda: Alsóvárosi Református Templom (Házigazda: Megyesfalvi Református gyülekezet) – Papp Noémi evang.

Jan. 25, csütörtök: Keresztelő Szent János Templom – Szabó László ref.

Jan. 26, péntek: Gecse utcai Kistemplom (Házigazda: Evangélikus gyülekezet) – Sebestyén Péter róm. kat.

Jan. 27, szombat: Cserealji Szent Kozma és Damján Templom – Lőrincz István ref.

Jan. 28, vasárnap: Vártemplom - Bara László róm. kat.

A perselyes adományokat az Unitarcoop Alapítvány szociális és gondozószolgálata javára gyűjtjük.

 

 

Adatok a régi Ferences templom megsemmisítéséről, emlékjel hagyása

 

Egy emléktábla állításának története

 

           A Ferenc-rendiek (kisebb testvérek) a XII.-XVI. században a vár területén működtek. 1375-1972 között ezen a helyen volt a kolostoruk. Itt mozdították elő a lelkek üdvösségét és az ifjúság nevelését. 1972-ben, a színház építésekor a templomot és a kolostort lebontották. A ferencesek székhelyét a város nyugati szélére, az Ady – negyedbe költöztették. Ennek emlékét őrzi ez a torony.

         Ez a felirat áll a november 28-án állított négynyelvű emléktáblán a főtéri ferencesek tornyán. Ugyan a tömör szöveg különböző tartalmi rétegeket rejt magában (utal a város teréből egyre kiszoruló ferencesekre, és arra a múltra, melyben a város kulturális-oktatási életében a ferencesek döntő szerepet játszottak, a szocialista városrombolásra), egy dolog közös ebben a szerteágazó történelmiségben: a jelenben állíttatott, hogy segítse a múltra való emlékezést. Interetnikus környezetben nem hat az újdonság erejével a tény, hogy a kisebbségi nemzet emlékezőhelyeinek kijelölését megnehezítik a hivatalosságok, akiknek mindehhez kapóra jön a jól bejáratott labirintus, a bürokrácia, illetve ehhez még hozzáadódik a jog a maga kiskapuival.

        Egy ilyen történet ezen emléktábla állítása, amely a Ferenc-rendi Szent Imre Plébánia plébánosában. Sebestyén Péterben összekapcsolódott a torony lemeszelésének gondolatával. A dolgok rendje viszont a hatóságok értelmezésében nem ilyen sorrendben történik.

        Sebestyén Péter plébános, az emléktábla ötletének kezdeményezője elmondta, hogy a gondolat tavaly ősszel született az 1000 éves Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye millenniumi évfordulójának programtervezésekor. Ezzel céljuk a ferencesek örökségének őrzése és a torony titkának, múltjának felfedése a felnövekvő nemzedékek és a városba látogató túristák számára. Hogy az ötlet nem csapott át azonnal konkrétumokba, annak egyrészt a plébános elfoglaltságai, másrészt az erdőszentgyörgyi plébánoskodás idejéből szerzett pozitív tapasztalat volt az oka egy emléktábla állítás során: az erdőszentgyörgyi új templomra az emléktáblát megrendelték, elkészült, elhelyezték, megáldották.

         Vásárhelyen a dolgok nem mentek ilyen gördülékenyen. Miközben a hatóságokhoz az emléktábla felállításának jogcímén kérést adtak be, Sebestyén Péter lelkipásztor puszta jószándékból a torony alsó gallérjától lefele ennek lemeszelését indítványozta. Habár ez a feladat jogilag nem a ferencesek hatáskörébe tartozna, ugyanis a torony történetében az 1972-es egyezmény értelmében az akkori állam kötelezte magát, hogy a mindenkori hatóság a tornyot és az alatta levő kriptát épen hagyja, az egyházat kártéríti, és mivel a torony műemlék, ezért védi és karbantartja. A torony jogi helyzetéről Sebestyén Péter lelkipásztor elmondta, hogy az ügy a 90-es évektől peranyaggá változott, mert a helyi vezetés nem veszi tudomásul, hogy ez a ferencesek tulajdona.. Mindez pedig abban nyilvánul meg, hogy a telekkönyvben a tornyot nem írták át a ferencesek nevére.. A szerzetesek pereskedtek, a per még nem fejeződött be, abbamaradt és építményi jog címén az egyházé, de nincs a ferences rend nevére telekelve. Az emléktábla állításának akadályoztatása is ebből a jogilag nem tisztázott helyzetből adódott. A kérés benyújtásakor kérték a tulajdonjogot igazoló papírt, mire a ferencesek válasza a peranyag bemutatása volt. Ezen kívül egyéb akadályokat is gördítettek az ügy kivitelezésének ellehetetlenítésére. Mégis, októberben, az építkezési engedély jóváhagyásának reményében a Szent Imre Plébánia lelkipásztora felállíttatta az állványokat a torony körül, annak lemeszelésére.

          Az állványokat kölcsönkérték, ezekért helyfoglalást fizettek, és a plébánia hívei saját kezűleg – nem restaurálni-renoválni – hanem lemeszelni szándékoztak a torony alsó részét.. Mindezért a városi főépítésznő és a helyi illetékesek büntetést helyeztek kilátásba, és bűnügyként kezelték a tényt, hogy végleges építkezési engedély nélkül fogtak neki a munkálatoknak, és a híveket leparancsolták az állványokról. Az állványok ezek után egy hónapig álltak a főtéri torony körül, várva a fejleményeket. Végül az építkezési engedély jóváhagyása előtti héten lebontották és összepakolták őket, hiszen az emléktáblát nem lehetett építőtelepi hangulatra emlékeztető körülmények között felszentelni. Habár az emléktáblát a beütemezett tervek szerint sikerült felállítani, megszentelni, szinte az utolsó percben kapták meg az engedélyt a felállítására.

        A ferencesek az önkormányzattól ígéretet kaptak a torony jövő évi felújítására, és a közeljövőben a torony perének felújítását ismét kezdeményezni fogják, ami újabb kartotékokat, újabb útvesztőket jelent. Ennél viszont emelkedettebb titkos tervei is vannak Sebestyén Péter lelkipásztornak: az emléktábla alatt egy művészi, makettszerű ábrázolást szeretnének elhelyezni a torony és a kolostor eredeti állapotáról.

       Az ügy jogilag tiszta. Valóban felújítási, építkezési és mindenféle más engedély nélkül nem lett volna szabad hozzákezdeni a munkálatokhoz.. Erkölcsileg, a körülbelül 1000 lelket számláló Szent Imre Plébánia közösségének és a műemléktisztelő közösségnek nem biztos, hogy ilyen egyértelmű.

  Forrás: Népújság, 2009

 

Egy magányos torony példája

 

 Tizennyolcadik nyelvlecke

            Mint egy felkiáltójelben megszólaló intés és hívás, úgy áll a Színház téren méltóságos magányában a barátok templomának egyedül hagyott tornya. Mi a tornyokat nem Ázsiából hoztuk magunkkal, honfoglaló és országépítő őseink itt Európában ismerték meg és építették bele történelmi múltunkba, s lettek nyelvünk kifejező képei. Még ma is úgy segítjük a kíváncsi érdeklődőt úti célja eléréséhez, hogy ezt mondjuk neki: csak nyugodtan toronyiránt – előre.

          Így igaz, a tornyok irányt és időt jeleznek, s nem véletlen az sem, ha az ókor hét csodája közül az egyik éppen a pharoszi világítótorony, mert a hazatalálás nagy esélyét jelentette az éjszakában távolról feltűnő fény. Az idők során a tornyok jelekké és jelképekké is váltak. A jó száz éve Bernády polgármester úr idejében épült marosvásárhelyi főispáni hivatal is tudatunkba így rögzült: a tornyos városháza, s a Komor Marcell meg Jakab Dezső által tervezett torony ma is városunk egyik – talán legismertebb – jelképe. A Vártemplom négy fiatornyos középkori tornya pedig a Központ című marosvásárhelyi hetilap kezdőbetűjének biztos alapja.

          Ez a főtéri torony ma így magányos felkiáltójel-jelképében a legtalálóbb nyelvlecke példája, sőt példatára, ahogy Sebi páter – Sebestyén Péter szentszéki tanácsos – 2009-ben többnyelvű márványtáblán kalandos históriáját megörökítette. Csak egyetlen szó ötnyelvű előfordulása már kultúránk gazdagságát, erdélyi toleranciánk hírnevét és városunk példás megjelenítését jelenti. Milyen könnyű is így valóban nyelvet, nyelveket tanulni, ha öt világnyelven ott olvashatom az egykori barátok megnevezését, mert itt Marosvásárhelyen ma ez az öt világnyelv tartozik hozzánk: magyar, román, angol, német, latin. Ez az öt nyelven megjelenő szó, megnevezés is olyan szépen hordozza magában a nyelvek történetét, sajátosságát. Nem nyelvészi tudományossággal állapítom meg: a román fraţii minori a latin fratres minores egyenes átvétele, az angol franziskans a magyar Ferenc-rendiek megnevezéséhez hasonlóan pontos egyháztörténeti megjelölés, a német Franziskane Brüder – ferences testvérek – a hírhedt germán precizitás igazolása. S mindezeket olyan szépen oldja fel, öleli egybe a 266. római egyházfő pápaneve, aki két évvel ezelőtti megválasztásakor épp e szerzetesrend alapítójának – Assisi Szent Ferenc – tiszteletére vette fel a Ferenc nevet.

  Ötvös József  

Megjelent:Népújság, 2015. október 7

LINK:  

http://www.kronika.ro/eklezsia/tobbnyelvu_emlektabla_a_ferencesek_tornyan_ 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/kegyelets%C3%A9rt%C3%A9s 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/negy-nyelven-olvashato-tortenelem/print

http://www.kozpont.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5112:megsemmisitett-magyar-memlekek&catid=38:tarsadalom&Itemid=57

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/egy-mag%C3%A1nyos-torony-p%C3%A9ld%C3%A1ja

 

 

 

btz webdesign