Keresés
 
 
Megtekintve: 3496 alkalommal
Hírek, hirdetések

 

Kedves Péter páter, tisztelt Szent Imre Egyházközség!

A szeretet nem érzi a terheket. Különös tulajdonsága ez a szeretetnek! Sok fárasztó és gyötrelemmel teljes munka van, amit ha szeretetből végeznek, nem érezni súlyát. Ez a szeretet természete miatt van így. A szeretet ugyanis mindig a másikra néz, a másik javát keresi, és ebből meríti erejét. Sok olyan dolog van, amit magunkért nem végeznénk el, de a másikért, akit szeretünk, megtesszük.

Talán jobban szeretjük a másikat, mint önmagunkat? Nem egészen. A másikat nem jobban szeretjük, hanem másképpen szeretjük. Sokszor önmagunkban már nem látunk reményt a boldogságra, ezért meg sem próbálunk küzdeni magunkért. A másikban viszont még látunk reményt arra, hogy boldog legyen. A másik boldogságának a lehetősége ad erőt a terhek elviselésére. Mert az ember olyan lény, aki a boldogságot nem csak megéli, de hinni is tud benne. Ha nem a sajátjában, akkor azéban, akit szeret. Ezért képes a szeretet hatalmas terheket elhordozni: mert hisz a másik boldogságában.

Köszönöm, hogy Önök is hisznek abban, ami boldogság-forrás lehet szórványba szorult közösségünknek. Hitem szerves része az is, hogy milyen nyelven szólnak egy gyerekhez, pecsétként hagy nyomot benne, s bárhogyan alakul is majd későbbi élete, ez lesz az a nyelv, amely a legtöbb érzelmi töltetet tartalmazza, amelynek hallatán a legmélyebben rezdül meg benne valami, s újabb érzelmeket vált ki....

Kívánom, hogy ebben az újjáépült Magyar Házban, melyhez Önök is segítő jobbot nyújtottak családos kirándulásuk alkalmával, oázisra találjon minden magyar!

Ezekkel az egészen egyszerű, ámde általunk igaznak mondott gondolatokkal próbáljuk megköszönni szeretetüket, mellyel közösségünk és a Magyar Ház működésének segítségére siettek. A Mester áldja meg életüket, munkájukat, jó szándékaikat, és adja, hogy lelkünkben az együvé tartozás megkérdőjelezhetetlen valósága szüljön újabb és újabb gyümölcsöket!

 

Szeretetünkkel, hálánkkal, a Türi Római Katolikus Plébánia és Magyar Ház közösségének nevében.

 

Tür, 2016. június 25.

 Kémenes Lóránt Zoltán (Lóripap) plébános

 

 

 

Kérdések a 2015. májusában bérmálkozók

vizsgatesztjéhez

 

 1. Véleményed, meggyőződésed szerint: ki az Isten?

 2. Mi az imádság?

 3. Sorolj fel néhány egyéni imádságot?

 4. Szoktál-e imádkozni, és hogyan?

 5. Milyen liturgikus (közösségi) imán vettél már részt?

 6. Sorold fel a keresztény hit legfontosabb ünnepeit!

 7. Hány Mária-ünnepet ismersz? Melyek a legnagyobbak?

 8. Mely szenteknek van kötelező ünnepe (főünnep)?

 9. Sorold fel a keresztút állomásait!

 10. Sorold fel a rózsafüzér titkait (örvendetes, fájdalmas, dicsőséges, világosság)!

 11. Mondd el a Hiszekegyet!

 12. Sorold fel a Hiszekegy hit-ágazatait!

 13. Hitünk mely titkai állnak távol tőled (érthetetlen, bonyolult, stb.)? Mely hitigazságok okoznak nehézséget?

 14. Mi az egyház?

 15. Kik a római katolikus egyház látható vezetői?

 16. Mit tudsz az erdélyi Főegyházmegyéről (központja, területi elhelyezkedése, főpásztor, főesperesség, stb.)?

 17. Mit tudsz a marosvásárhelyi katolikus egyházról (története, feloasztása, plébániái, papjai stb.)?

 18. Ismertesd röviden a Szent Imre Plébánia történetét!

 19. Mik a szentségek? Sorold fel!

 20. Melyek az isteni erények?

 21. Hány főbűn van? Sorold fel!

 22. Melyek a sarkalatos erények?

 23. Hogy szól a tízparancsolat? Melyek az egyház parancsai?

 24. Mi a bérmálás?

 25. Mi a krizma?

 26. Miért akarsz bérmálkozni?

 27. Melyek a bérmaszülő kötelességei?

 28. Melyek a bérmálkozó kötelességei?

 29. Ki bérmálhat? Ki bérmálkozhat?

 30. Mi a megszentelő kegyelem?

   

   

 

Marosvásárhely

92/2014

N.N. részére, Marosvásárhely

Bethlen Gábor u. 22 sz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves N. !

   2015 május 9-én, szombaton, Főegyházmegyénk főpásztora meglátogatja egyházközségünket, hogy a Szentlélek  hét ajándékát a bérmálás szentségében kiossza mindazoknak, akik kérik, s akik felkészültek befogadására.

   Híveim nevében és imájának kíséretében  szeretettel kérlek, várlak és meghívlak, csatlakozz a lelki felnőttkor küszöbét átlépő  ifi-csapathoz, amelynek tagjaként örömmel és lelkesedéssel készülhetsz a nagy eseményre. Ez felelősség és megtiszteltetés, jog és kötelesség egyszerre. Házhoz jön a Szentlélek.

   Te is az Egy+HÁZ nagy családjához, a plébánia helyi közösségéhez tartozol. Szakmai életpályádat építve az evangéliumot is hirdetned kell. Mint nagykorú kereszténynek, missziós feladatod  tanuságot tenni hitedről az élet bármely területén. Ehhez az erőt, a megvilágítást, a tudást, a bátorságot  és a kegyelmet a Pünkösdkor az apostolokra is kiáradó Szentlélekisten adja meg neked is.

   Gyere, találkozzunk minden pénteken este  fél 7-kor a Szent Imre-templomunk melletti hittanteremben. Készüljünk, beszélgessünk, várjuk együtt a Szentlelket, hogy a bérmálásban téged is megerősíthessen. Így félelem nélkül megvallhatod hitedet, s kedvet kapsz rá, hogy aszerint élj.

 

Imádságos lelkülettel lelkipásztorod: Sebestyén Péter

 

 

Mottó: 

Eljegyezlek magamnak örökre, 

 eljegyezlek igazsággal, 

 törvénnyel, jósággal és szeretettel”. ÓZEÁS 2.21.

 

 M  E  G  H  Í  V  Ó

  D. a J. Kr. ! 

 

Kedves Jubiláns Testvérem, ……………………………………………...!

    A Feltámadt Krisztus megörvendeztetett minket az örök élet reményével. Érte, Miatta, a házasság szentségében Tőle kapott kegyelemmel voltunk képesek kitartani egymás mellett ….. éven keresztül hűségben, szeretetben gyermekeink és közösségünk javára.

    Szeretettel meghívlak a Szent Imre Plébániatemplomunkba, adjunk ezért hálát közösen, imádságban, tiszta örömben április 12-én, Húsvét 2. Vasárnapján, d.e. 11-kor a szentmise keretében.

    Hozd magaddal tiszta lelkedet, nyitott szívedet, hogy befogadhasd Isten kegyelmét és bőséges áldását. 

                                                                                                                                                                                       Imádságos lelkülettel:    

                                                                                                                                                      Sebestyén Péter

                                                                                                                                                                                       plébános                               

Marosvásárhely, 2015. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén.

  

 

Adj innom!

 

A 2015. esztendő imahetének anyagát a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el. A bibliai alapige János evangéliumából való,       „Jézus megszólította: Adj innom!” (János 4,7)

A hely Jákób kútja, a Garizim és  Ebal hegyek közötti völgyben (ma Aszkár néven), ahol Jézus találkozik a szamariai asszonnyal. A kút 32 m mély, két méter átmérőjű, fedett kút. Forrás táplálja. A fedélen két merítő nyílás van, innen vitték az ivóvizet a közeli városka lakói.

Az imahét alapgondolata Jézusra, az Élő Vízforrásra utal. Jó, ha mi is mások szomjúságát oltjuk az Igével, hitünk erejével és többletével, ahogyan a szamariai asszony is a Jézustól kapott vízzel ment a városba. Mi után szomjazunk? A tiszta víz földünk energiatartalékainak, a természet értékeinek megbecsülését, a lelki szomjúságot, a tiszta, hamisítatlan, igaz értékek utáni vágyakozásunkat is jelenti. Népünknek, világunknak nagy szüksége van az igazi, ’bió’, természetes, élő vízre, Jézusra.

Ő több mint felcukrozott energiaital, alkohol vagy üdítő. Aki  Jézusban hisz, őbenne is élő vízforrások buzognak fel, élet születik körülötte, mint oázis a sivatagban, és másokat is éltet vele.

Marosvásárhelyen 2015-ben is megszervezik a magyar keresztény egyházak ökumenikus imanyolcadát, amelyet idén január 18 és 25 között tartanak. Minden este 6 órától más-más templom lesz a közös imaalkalmak házigazdája, és más-más felekezet lelkipásztora hirdet igét.  Egy városszintű lelkigyakorlat ez, ahol megtapasztalhatjuk az egyház sokszínűségét, a keresztények egységét,  a közösségek egymásrautaltságát, a minket összetartó Lélek vibrálását, a közös ima erejét és felemelő élményét.

A perselyes adományokat idén – a Papp László és a Mustármag közösség által kezdeményezett, egész Erdélyt megmozgató – Márton Áron, játékfilm elkészítésére fordítják.

Szintén az idei évhez kötődik egy szomorú, ökumenikus évforduló: 10 éve, tragikus körülmények között hunyt el az ökumenikus taizéi  szerzetesi közösség alapítója és lelki mestere Roger Schütz. Az ökumenikus estéken ebből az alkalomból taizéi énekek is elhangzanak.

  

A marosvásárhelyi imahét beosztása a következőképp alakul:

 1. Vasárnap - január 18. -este 6-kor: Vártemplom. Igét hirdet Papp László rk. lelkész, Mustármag.

 2. Hétfő - január 19. - este 6-kor: Szabadi úti ref. templom. Igét hirdet Nagy László unit. lelkész.

 3. Kedd - január 20. - este 6-kor: Cserealji Szent Kozma és Damján Plébániatemplom. Igét hirdet Fekete Márton ref. lelkész.

 4. Szerda - január 21. - este 6-kor: Bolyai téri unitárius templom. Igét hirdet Papp Noémi evang. lelkész.

 5. Csütörtök - január 22. -este 6-kor: Vártemplom. Igét hirdet Bara László rk. plébános.

 6. Péntek - január 23. -este 6-kor: Gecse utcai ref. templom. Igét hirdet Sebestyén Péter plébános.

 7. Szombat - január 24. -este 6-kor: Ady negyedi Szent Imre Plébániatemplom. Igét hirdet  Bukovinszky Csáki Tünde ref. lelkész.

 8. Vasárnap - január 25. -este 6-kor: Belvárosi Keresztelő János Plébániatemplom. Igét hirdet Bárócz Huba ref. lelkész.

LINK: 

http://www.romkat.ro/hu/content/adj-innom

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%C3%B6kumenikus-imah%C3%A9t-marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyen-0

http://www.erdelyimagyarok.com/profiles/blogs/adj-innom

 

btz webdesign